REGULAMINY

Odsłony: 3926

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ

 

I. ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI INTERNETOWEJ

1. Z Czytelni Internetowej mogą korzystać dorośli, młodzież i dzieci.

2. Korzystanie z Czytelni Internetowej jest bezpłatne.

3. Biblioteka pobiera opłaty za wydruki komputerowe wg obowiązującego cennika.

4. Czytelnia jest czynna w godzinach pracy biblioteki.

5. W Czytelni Internetowej należy zachować ciszę. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych. Przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych.

6. Przed przystąpieniem do pracy na komputerze użytkownik ma obowiązek okazać bibliotekarzowi dowód tożsamości (legitymacja szkolna, dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) celem wpisania na listę użytkowników oraz zapoznanie się z Regulaminem Czytelni Internetowej (jeśli z Czytelni Internetowej korzysta po raz pierwszy).

7. Stanowiska komputerowe służą głównie do poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy, samokształceniu oraz poszukiwaniu pracy.

8. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 0,5 godziny. W przypadku braku osób zainteresowanych korzystaniem ze stanowiska komputerowego czas ten może zostać wydłużony do 1 godziny.

9. Bibliotekarz ma prawo wydłużyć użytkownikowi czas korzystania z komputera i Internetu wyłącznie w celach edukacyjnych i socjalnych.

10. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się 1 osoba (w wyjątkowych przypadkach, za zgodą bibliotekarza, 2 osoby).

11. Użytkownik komputera powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera (w wyjątkowych wypadkach bibliotekarz może odstąpić od tej zasady). Bibliotekarz nie ma obowiązku udzielania stałej pomocy w odszukiwaniu materiałów przez użytkowników. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.

12. Użytkownik stanowiska komputerowego przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

13.  Bibliotekarz może odmówić wstępu do Czytelni Internetowej osobom, które niskim poziomem higieny lub zachowaniem odbiegają od ogólnie przyjętych norm.

14. Użytkownik ma prawo:

 • korzystania z dostępu do Internetu,
 • zapisania informacji odnalezionych na stronach internetowych na nośnikach własnych.

15. Użytkownikowi nie wolno:

 • instalować i usuwać jakiegokolwiek oprogramowania,
 • przeglądać stron internetowych zawierających informacje o charakterze erotycznym, przedstawiających akty okrucieństwa i zgorszenia,
 • korzystać z komputera w celach zarobkowych, wykonywać czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych oraz popełniać czynów niezgodnych
  z prawem.

16. Każde dostrzeżone uszkodzenie komputera, sprzętu lub oprogramowania należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.

17. Każdy użytkownik odpowiada za swoje stanowisko do momentu przekazania stanowiska dyżurującemu bibliotekarzowi lub nowemu użytkownikowi..

18. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w komputerach nośniki danych.

II. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Skargi i wnioski czytelnik może wpisywać do „Książki skarg i wniosków” dostępnej u dyżurującego bibliotekarza. Ponadto skargi i wnioski można kierować do Kierownika Biblioteki w godzinach urzędowania.

2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania z Czytelni Internetowej. Decyzję w takich sprawach podejmuje Kierownik Biblioteki. Czytelnikowi w takiej sytuacji przysługuje prawo odwołania się do organizatora Biblioteki.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2013 r.    


REGULAMIN KORZYSTANIA Z TABLETÓW W BIBLIOTECE

 1. Biblioteka udostępnia na miejscu do korzystania przez Czytelników 6 tabletów marki Apple: iPady wraz  z akcesoriami.
 2. Każdy Czytelnik może korzystać z tabletu w godzinach otwarcia biblioteki w nieograniczonym wymiarze czasu, chyba że liczba chętnych do korzystania z tabletu jest większa niż liczba dostępnych tabletów. W takiej sytuacji jednorazowy czas korzystania z tabletu ograniczony jest do 1 godziny.
 3. Tablety podłączone są do sieci Wi-Fi Biblioteki, za pomocą której mogą łączyć się z Internetem.
 4. Czytelnik korzysta z tabletu na własne ryzyko i odpowiedzialność karną.
 5. Korzystając z tabletu Czytelnik zobowiązany jest do przestrzegania prawa, a w szczególności Czytelnik nie może zamieszczać w Internecie:
 • treści pornograficznych,
 • treści obrażających lub oczerniających inne osoby fizyczne lub prawne,
 • treści wzywających do nienawiści na tle rasowym lub religijnym,
 • wizerunku osoby bez jej zgody,
 • danych osobowych innych osób,
 • reklamy alkoholu, tytoniu, hazardu,
 • treści chronionych na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. m.in. filmów, piosenek, zdjęć, teledyskowo, tekstów, które nie są dostępne legalnie.
 1. Zabronione jest także wysyłanie spamu (mass mailing), próba obejścia zabezpieczeń technicznych, próba nielegalnego wejścia do systemów informatycznych osób trzecich, używanie fałszywego adresu IP, wysyłanie wirusów komputerowych lub innego niebezpiecznego oprogramowania oraz wszelkie inne działania zagrażające bezpieczeństwu Internetu i jego użytkowników.
 2. Tablety wyposażone są w aplikacje umożliwiające naukę, tworzenie i dzielenie się treściami, a także zabawę. Czytelnik nie może samodzielnie instalować na tablecie żadnych dodatkowych aplikacji. Czytelnik może zaproponować Bibliotece zainstalowanie dodatkowych aplikacji. O instalacji bądź jej odmowie Biblioteka zdecyduje wedle własnego uznania.
 3. Na zakończenie korzystania z tabletu Czytelnik zobowiązany jest usunąć z tabletu wszelkie dane osobowe, aplikacje bądź inne treści, które na nim umieści. Czytelnik zobowiązany jest do wylogowania się z wszelkich internetowych aplikacji z których korzystał, np. bankowości internetowej. Czytelnik usunie z przeglądarki internetowej historię przeglądania.
 4. Czytelnik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku nie zastosowania się  do postanowień pkt. 8 powyżej, Biblioteka może usunąć z tabletu wszelkie dane i treści umieszczone przez Czytelnika. Jednak w żadnym wypadku Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich bądź szkody Czytelnika, w tym naruszenie poufności danych osobowych  wynikłe na skutek korzystania przez Czytelnika z Internetu za pośrednictwem tabletu.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIEJSCU PIASTOWYM

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Miejscu Piastowym jest samorządową instytucją kultury służącą rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych.

2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Dane osobowe gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę, wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych i w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz niezbędne do elektronicznej obsługi czytelników. Podlegają one ochronie i nie są udostępniane innym podmiotom za wyjątkiem Instytutu Książki – dostawcy i administratora elektronicznego systemu obsługi użytkowników.  Działania te są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

§ 2. PRAWO KORZYSTANIA

1. Prawo korzystania z Biblioteki jest powszechne i przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.

3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:

- okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

- udostępnić informacje niezbędne do wypełnienia karty zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu,

- wyrazić zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Bibliotekę danych osobowych.

4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie danych osobowych.

6. W wypożyczalni obowiązuje wolny dostęp do półek.

7. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu.

8. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą korzystać z Biblioteki.

§ 3. WYPOŻYCZANIE

1. Jednorazowo wypożyczyć można 5 woluminów na okres nie dłuższy niż 30 dni. W szczególnie uzasadnionych przypadkach bibliotekarz ma prawo zwiększyć limit wypożyczeń.

2. Czytelnik może przesunąć termin zwrotu książki jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

3. Bibliotekarz może skrócić ustalony w § 3 pkt. 1 termin zwrotu książki, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np. książki objęte wykazami lektur i poszukiwane nowości).

4. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

5. Czytelnik może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników bezpośrednio
w bibliotece lub poprzez aplikację czytelnika w systemie MAK PLUS.

6. Książki zarezerwowane czytelnik powinien odebrać w ciągu 4 dni roboczych od daty otrzymania informacji o ich dostępności.

7. Przy elektronicznym systemie rejestracji czytelników i wypożyczeń, czytelnik otrzymuje bezpłatną kartę czytelnika. Za ponowne wydanie utraconej lub zniszczonej karty opłata wynosi 10 zł. W przypadku kradzieży lub zagubienia karty czytelnik zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Bibliotekę. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe z posługiwania się kartą czytelnika przez osoby nieupoważnione, do czasu zgłoszenia zablokowania karty przez jej właściciela. 

§ 4. CZYTELNIA

1. Z księgozbioru podręcznego Biblioteki korzysta się na miejscu. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość wypożyczenia niektórych publikacji na zewnątrz, na okres ustalony przez bibliotekarza.

2. Udostępnione materiały biblioteczne czytelnik zwraca bibliotekarzowi.

3. Do czasopism bieżących czytelnik ma wolny dostęp.

§ 5. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien zwrócić też uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Za szkody wynikłe ze zgubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania za zgubienie, uszkodzenie lub zniszczenie książki przez czytelnika ustala bibliotekarz na podstawie aktualnej ceny rynkowej.

3. Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie. Czytelnik może, za zgodą bibliotekarza, dostarczyć zamiast książki zgubionej lub zniszczonej - inną nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.

§ 6. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 3 pkt. 1 Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 1 zł od woluminu za każde 30 dni przetrzymania i proporcjonalnie za każdy dzień po terminie zwrotu.

2. Czytelnik, do którego Biblioteka wysłała upomnienie, pokrywa jego koszt.

3. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawnymi.

4. W przypadku czytelników zalegających ze zwrotem książek lub uregulowaniem należności wobec Biblioteki, bibliotekarz ma prawo odmówić wypożyczenia.

§ 7. SKARGI I WNIOSKI

1. Skargi i wnioski można zgłaszać bezpośrednio do Kierownika Biblioteki.

§ 8. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Czytelnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

2. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony praw korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik Biblioteki.

3. Rozstrzyganie kwestii szczególnych, nieuregulowanych postanowieniami regulaminu leży w kompetencji Kierownika Biblioteki.

4. Regulamin korzystania z Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 roku.